Jakim badaniom poddawany jest beton mostowy?

Po wejściu do Unii Europejskiej nastąpiło w naszym kraju gwałtowne przyśpieszenie w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, co oczywiście zawdzięczamy m.in. unijnym dotacjom. Jednym z tego efektów jest znaczny wzrost zapotrzebowania na beton o podwyższonych wymaganiach, niezbędny w budowie konstrukcji mostowych. Czym taki beton powinien się cechować i jak jest on kontrolowany, aby nasze mosty i wiadukty były bezpieczne?

Specjalne wymagania w stosunku do betonów mostowych

Omawiany tutaj beton mostowy wykorzystywany jest do budowy różnorodnych konstrukcji inżynierskich, jednakże to mosty, wiadukty, estakady i inne tego typu obiekty infrastrukturalne są najbardziej narażone na działanie niekorzystnych, często ekstremalnych warunków atmosferycznych i innych sił natury w postaci silnych mrozów, huraganów, powodzi, czy wstrząsów tektonicznych. Te ostatnie, mimo iż Polska leży poza obszarami o dużej, gwałtownej sejsmice, zdarzają się także i u nas, chociażby z powodu mocno rozwiniętej działalności górniczej. Betony mostowe co do zasady muszą spełniać wymagania Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA, lecz muszą one być każdorazowo projektowane i dobierane dla każdej nowej konstrukcji z osobna. Prawidłowo dobrany i należycie wbudowany beton wydłuża czas pracy i życie obiektu mostowego, który powinien wynosić co najmniej 50 lat, chociaż przy zapewnieniu właściwej ochrony materiałowo-strukturalnej elementów konstrukcji okres ten można wydłużyć nawet do 200 lat. W tym kontekście badania betonów mostowych już w fazie ich produkcji, a później także bezpośrednio na budowie nabierają istotnego, ważnego znaczenia, o czym przekonują nas inżynierowie z ogólnopolskiej firmy BARG.

Niezbędne badania betonu mostowego

Badania betonu mostowego obejmują bardzo szerokie spektrum działań mających na celu zagwarantowanie trwałości konstrukcji. Beton mostowy musi charakteryzować się oprócz elastyczności jego formowania i łatwością wbudowania także:

  • dużą wytrzymałością na ściskanie,
  • małą nasiąkliwością, która badana jest metodą wg PN-88/B-06250,
  • dużą mrozoodpornością F150 – F300 badaną metodą wg PN-88/B-06250,
  • wodoszczelnością od W8 do W12 – sprawdzaną metodą badawczą wg PN-88/B-06250,
  • niską penetracją wody pod ciśnieniem, maksymalnie do 50 mm,
  • dużą odpornością na środki odladzające w klasie FT1 FT2,
  • niskim skurczem.

 

Do wykonywania mieszanek betonu mostowego używa się najwyższej jakości cementów, takich m.in. jak CEM I 42,5 R – NA/SR3; CEM I 52,5 R – NA/SR3; CEM III/A 42,5 N/NA/HSR/LH oraz odpowiedni piasek, kruszywa łamane oraz odpowiednie domieszki i dodatki.

Jak łatwo się domyślić z powyższego, badania betonu mostowego muszą obejmować analizę jakości poszczególnych jego składników jeszcze przed jego wyprodukowaniem, jak i późniejszą jego konsystencję, a następnie już po stwardnieniu sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz analizę pozostałych, wymienionych wyżej parametrów.

śr. ocena 5 / głosów 7