Jak odczytywać oznaczenia na zbiornikach do paliw płynnych?

Jednym z elementów decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu obiektów czy zbiorników do transportu i magazynowania paliw płynnych, jest ich dokładne oznakowanie. Dzięki dobremu doborowi znaków, zbiorniki do paliw płynnych będą zawsze dobrze widoczne, czytelne, a przede wszystkim pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa. Dobre oznaczenie to podstawa zadbania o bezpieczeństwo przebywających przy zbiorniku osób.

Odczytywanie oznaczeń na zbiornikach paliw

Jakie oznaczenia powinny posiadać zbiorniki do paliw płynnych?

Każde urządzenie służące do dozowania paliwa płynnego, jego przechowywania i transportu, powinno mieć indywidualne oznaczenie w widocznym miejscu, zawierające pojemność zbiornika, ciśnienie próbne, nazwę i rodzaj składowanego paliwa (to oznaczenie powinno być umieszczone również na przyłączu do napełniania zbiornika). Co więcej, istotne jest oznaczenie nazwy producenta lub znaku fabrycznego, daty produkcji, numeru seryjnego, numeru i daty standardu (dokumentu odniesienia w zakresie spełnienia wymagań konstrukcyjnych) oraz instrukcję obsługi. Oznaczenia znajdujące się na zbiorniku paliwowym powinny być czytelne i trwałe. Koniecznie muszą posiadać napis z nazwą czynnika, na który zbiornik jest przeznaczony. Dobrze, aby wielkość liter wynosiła około 10 centymetrów. Producent urządzenia, w dokumentacji przekazywanej użytkownikowi, powinien zawrzeć informację, że w celu identyfikacji rodzaju medium magazynowanego w zbiorniku, należy go oznakować odpowiednim znakiem informacyjnym ON czy AdBlue.

Każdy zbiornik na paliwo dopuszczony do sprzedaży, powinien posiadać oznaczenia świadczące o tym, że przeszedł wszystkie wymagane testy wymiarów, ciężaru własnego, szczelności, odporności na działanie czynników środowiskowych oraz ogólnej wytrzymałości  – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z firmy usługowo-handlowej MiM Mariusz Mańkowski ze Szczecina, która oferuje wysokiej klasy zbiorniki, dedykowane właścicielom zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych i domowych.

Producent zbiornika na paliwo płynne powinien umieścić informację, że w jego pobliżu należy ustawić gaśnicę proszkową 12 kg i oznakować ją zgodnie z PN-92/N-01256/01 znakiem bezpieczeństwa „Gaśnica”. Zaleca się gaśnicę proszkową, która charakteryzuje się dużą skutecznością gaśniczą. Oprócz gaśnicy ważny jest także znak bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, tj. „Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu”.

Na jakie oznaczenia trzeba zwrócić uwagę przed skorzystaniem ze zbiornika?

Przed rozpoczęciem korzystania ze zbiornika na paliwo płynne należy sprawdzić, czy ciecz przeznaczona do składowania jest zgodna z oznaczeniem cieczy na zbiorniku i czy nie zostanie przekroczona temperatura napełnienia. Użytkownik powinien sprawdzić, ile cieczy zmieści się w zbiorniku, oraz czy zabezpieczenie przed przepełnieniem lub wskaźnik wartości maksymalnej jest sprawny.

Do każdego zbiornika powinna być dołączona instrukcja eksploatacji z charakterystyką urządzenia, opisem czynności związanych z napełnianiem, magazynowaniem i opróżnianiem zbiornika Deso. Dodatkowo zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika znajdującego się w zbiorniku oraz skażenia mikrobiologicznego, czy sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń i nieprawidłowości podczas eksploatacji urządzenia.

Zwracajmy uwagę także na wymagania określone w odrębnych przepisach, dotyczące ochrony przed wybuchem i pożarem, oraz te dotyczące kwalifikacji osób sprawujących nadzór, obsługujących, jak i konserwujących urządzenie.

śr. ocena 0 / głosów 0