Cechy dobrego betonu towarowego

Beton towarowy to bez żadnej wątpliwości jeden z najważniejszych materiałów wykorzystywanych w sztuce budowlanej – stosowany jest on przede wszystkim do wykonywania fundamentów budynków, a ponadto również stropów, podłóg, schodów. Nie da się ukryć, że to od jakości betonu w dużej mierze zależy trwałość już gotowego budynku. Czym zatem powinien się on odznaczać beton towarowy?

beton-towarowy

Czym jest beton towarowy?

Beton towarowy nie jest rodzajem mieszanki betonowej, która stosowana jest w konkretnych celach. Zgodnie z obowiązującą w Polsce europejską normą PN-EN 206 terminem tym nazywamy wszelkie mieszanki, które przygotowywane są przez betoniarnie takie jak firma Stambet-Bud, a następnie transportowane na plac budowy przy pomocy specjalnych pojazdów – betoniarek, nazywanych potocznie „gruszkami” – w celu wybetonowania konkretnego elementu konstrukcyjnego, takiego jak fundament, strop czy podłogi budynku. Beton towarowy dostarczany jest w znacznych ilościach, co jest podstawową kwestią odróżniającą go od betonu wytwarzanego bezpośrednio na placu budowy – dzięki temu wspominane elementy konstrukcyjne mogą być wykonywane w znacznie krótszym czasie, mniejszym kosztem oraz z gwarancją, że mieszanka użyta do ich wybetonowania posiada jednolitą strukturę, a przez to w każdym punkcie cechuje się tymi samymi właściwościami.

Trwałość

Wymieniona wcześniej norma PN-EN 206 bardzo szczegółowo opisuje wszelkie kwestie techniczne związane z produkcją betonu, wymienia między innymi jak zasady doboru składników mieszanki betonowej, a także wskazuje, jakimi cechami powinien odznaczać się już stwardniały beton. Najważniejszą z nich jest trwałość, czyli zdolność betonu do zachowania po zastygnięciu swojej formy oraz właściwości. Zgodnie z wymogami normy minimalny czas eksploatacji obiektu betonowego wykonanego zgodnie z wytycznymi powinien wynosić 50 lat.

Nasiąkliwość oraz mrozoodporność

Te dwie cechy łączą się ze sobą, gdyż decydują o trwałości betonu w niskich temperaturach – beton, który nie spełnia ustanowionych w normie wymogów będzie pochłaniał większe ilości wody, która w czasie przymrozków będzie zamarzać, zwiększając swoją objętość i rozsadzając beton. Zgodnie z normą maksymalna nasiąkliwość betonu powinna wynosić 4%, zaś mrozoodporność – minimum 90%. W praktyce jednak dąży się do minimalizacji nasiąkliwości oraz zwiększania odporności na ujemne temperatury.

Wytrzymałość na ściskanie

Elementy betonowe poddawane są dużym naciskom, stąd też od stwardniałego betonu wymagana jest wysoka odporność na działanie sił ściskających. Wytrzymałość betonu wyrażana jest w klasach, którym z kolei przypisywane są symbole takie jak C25/30 w przypadku betonu ciężkiego i zwykłego lub LC8/9 w przypadku betonu lekkiego. Cyfry w oznaczeniu klas odpowiadają ilości MPa, jakie wytrzymały próbki betonu – pierwsza cyfra odpowiada próbce walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, druga zaś próbki sześciennej, której każdy wymiar wynosi 15 cm. Badania wytrzymałości próbek przeprowadzane są po 28 dniach.

śr. ocena 5 / głosów 5