Przegląd rusztowania krok po kroku

Rusztowania są niezbędne do wykonania wielu prac budowlanych na wysokościach. By prace na rusztowaniach były bezpieczne zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych, muszą być one poddawane przeglądom. Opisujemy, jak przebiega przegląd rusztowania przed jego odbiorem technicznym, a także kiedy należy dokonywać przeglądu rusztowania podczas jego eksploatacji. Kto i kiedy kontroluje stan rusztowania na budowie? […]

Przegląd rusztowania

Rusztowania są niezbędne do wykonania wielu prac budowlanych na wysokościach. By prace na rusztowaniach były bezpieczne zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych, muszą być one poddawane przeglądom. Opisujemy, jak przebiega przegląd rusztowania przed jego odbiorem technicznym, a także kiedy należy dokonywać przeglądu rusztowania podczas jego eksploatacji.

Kto i kiedy kontroluje stan rusztowania na budowie?

Kontrola stanu rusztowania przeprowadzana jest przez konkretne osoby oraz w konkretnym momencie. Jak mówi nasz rozmówca z firmy VERENT z Warszawy: Obowiązek kontroli stanu technicznego rusztowania spoczywa na kierowniku budowy bądź innej uprawnionej do tego osobie, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo na placu budowy. Kontrola powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu rusztowania w całości lub w takiej części, która jest nieodzowna do prowadzenia prac.

Jak przebiega przegląd rusztowania przed odbiorem?

Po zakończeniu montażu rusztowania należy przeprowadzić jego odbiór techniczny. W zakres przeglądu rusztowania przed odbiorem wchodzi sprawdzenie:

 • stanu podłoża,
 • posadowienia rusztowania,
 • stanu siatki konstrukcyjnej,
 • stężeń,
 • zakotwień,
 • pomostów roboczych i zabezpieczających,
 • komunikacji,
 • urządzeń piorunochronnych,
 • usytuowania względem linii wysokiego napięcia,
 • zabezpieczeń rusztowania.

Poszczególne etapy kontroli rusztowania wykonywane są poprzez oględziny zewnętrzne i/lub odpowiednie pomiary.

Codzienne, dekadowe oraz doraźne przeglądy rusztowań

Rusztowania powinny być poddawane regularnym przeglądom również podczas eksploatacji. Codzienne przeglądy rusztowania dokonywane są przez pracujące na nich osoby i obejmują sprawdzenie, czy:

 • rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,
 • rusztowanie jest właściwie zakotwione,
 • przewody elektryczne są odpowiednio izolowane i nie stykają się z rusztowaniem,
 • pomosty robocze oraz komunikacyjne znajdują się w odpowiednim stanie (są czyste, a zimą zabezpieczone przed poślizgnięciem się),
 • nie doszło do innych zjawisk, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu.

Rusztowania podlegają także przeglądom dekadowym, czyli co 10 dni. Leżą one w obowiązku konserwatora rusztowań lub pracownika inżynieryjno-technicznego: kierownika budowy bądź majstra. Ich celem jest skontrolowanie rusztowania pod kątem zmian, w wyniku których mogłoby dojść do katastrofy budowlanej lub stworzenia niebezpiecznych warunków eksploatacji rusztowania. Z kolei po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta oraz przerwie w użytkowaniu rusztowania dłuższej niż 2 tygodnie powinien być przeprowadzony jego przegląd doraźny.

Kontrola rusztowania podczas demontażu

Jeśli prace z wykorzystaniem rusztowania zostały zakończone, przed demontażem konstrukcji konieczna jest jej kontrola i sporządzenie protokołu przekazania rusztowania do demontażu. Po każdym demontażu rusztowania konieczne jest dokonanie jego oględzin i sporządzenie protokołu pokontrolnego.

śr. ocena 0 / głosów 0