Najważniejsze aspekty Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej

Badania podłoża gruntowego pozwalają ocenić możliwości wykonania robót budowlanych na danym terenie  i odpowiednio zaprojektować fundamenty oraz dobrać techniki prowadzenia tych robót. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej lub przy skomplikowanych warunkach gruntowych oraz w złożonych warunkach gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej obiektu, niezbędne jest wykonanie dla obiektu badań geologiczno-inżynierskich, na podstawie których sporządza […]

dokumentacja geologiczno-inżynierska

Badania podłoża gruntowego pozwalają ocenić możliwości wykonania robót budowlanych na danym terenie  i odpowiednio zaprojektować fundamenty oraz dobrać techniki prowadzenia tych robót. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej lub przy skomplikowanych warunkach gruntowych oraz w złożonych warunkach gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej obiektu, niezbędne jest wykonanie dla obiektu badań geologiczno-inżynierskich, na podstawie których sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską, którą zajmiemy się w poniższym artykule.

Czym jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Mówiąc najogólniej, dokumentacja ta przedstawia wyniki badań robót geologiczno-inżynierskich, które uprzednio zostały zaplanowane w projekcie robót geologicznych. Dokumentacja ta jest najbardziej szczegółowa spośród wszystkich opracowań zarówno geotechnicznych, jak i geologicznych. W dokumentacji zawarte są wyniki robót terenowych oraz badań laboratoryjnych wraz z ich interpretacją, której dokonuje uprawniony geolog. W ramach opracowania przedstawione zostają warunki gruntowo-wodne panujące w podłożu danej inwestycji wraz z wnioskami oraz ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi np. sposobu posadowienia, wzmocnienia podłoża itp. W celu jak najlepszego zobrazowania sytuacji panującej w podłożu konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie otworów (rurowane, nierurowane itp.) i ich rozmieszczenia, a także głębokości, ilości oraz klasy prób gruntu i wody. Niezbędny jest również prawidłowy dobór sondowań (dynamiczne, ścinające, statyczne).

Na podstawie przeprowadzonych badań zarówno w terenie, jak i laboratorium przy pomocy uzyskanych parametrów można ocenić wpływ planowanych robót oraz samego obiektu na podłoże gruntowe i obiekty sąsiadujące, uwzględniając zjawiska takie jak osiadanie czy przebicie hydrauliczne. – Mówi przedstawiciel grupy BARG. – Przy planowaniu i wykonywaniu robót budowlanych bardzo niebezpieczne dla samych robót jak i budowanego obiektu są procesy geodynamiczne takie jak: sufozja, ruchy masowe, abrazja itp., jednakże dzięki prawidłowo zaplanowanym i wykonanym badaniom geologiczno-inżynierskim, jesteśmy w stanie uwzględnić te zagrożenia, dzięki czemu możliwe jest zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Warto przypomnieć i trochę szerzej opisać, zagadnienie wspomniane wcześniej, a mianowicie projekt robót geologicznych. W przeciwieństwie do dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych, opisującego zebrane materiały archiwalne, na podstawie których oraz w zależności od charakterystyki danej inwestycji, planuje się zakres robót. Projekt robót geologicznych przedkładany jest do odpowiedniego organu administracyjnego, gdzie jego zatwierdzanie może potrwać do 60 dni. Po zatwierdzeniu projektu w drodze decyzji, należy zgłosić planowane roboty właściwym organom w terminie co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem. Również sama dokumentacja geologiczno-inżynierska po przeprowadzeniu całego procesu badawczego oraz dokumentacyjnego musi zostać przedłożona do odpowiedniego organu administracyjnego, który także – jak ma to miejsce w przypadku projektu robót geologicznych – ma czas do 60 dni na jej zatwierdzenie. Zarówno projekt robót geologicznych, jak i dokumentacja geologiczno-inżynierska powinny zostać przygotowane zgodnie ze stosownymi normami i aktami prawnymi.

Elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Co dokładnie musi się znaleźć w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej? Powinna się ona składać z dwóch zasadniczych części: tekstowej oraz graficznej. Część tekstowa obejmuje charakterystykę inwestycji, opis badanego obszaru z uwzględnieniem jego lokalizacji geograficznej oraz położenia, geomorfologii i budowy geologicznej, a także hydrogeologii. Następnie przedstawia się analizę przeprowadzonych badań zawierającą m.in. opisy i układ poszczególnych warstw oraz ich parametry, opis warunków wodnych panujących w podłożu, wyników sondowań i badań laboratoryjnych, na których podstawie formułowane są konkluzje oraz sugestie dotyczące możliwości i technik przeprowadzania planowanych robót budowlanych, np. posadowienia fundamentów. Jeśli natomiast chodzi o część graficzną dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, to powinny się w niej znaleźć mapy, przekroje geologiczno-inżynierskie, karty otworów i sondowań, wyniki badań laboratoryjnych, obliczenia oraz tabele parametrów dla wydzielonych warstw, które kompleksowo prezentują warunki geologiczne i hydrogeologiczne w podłożu danej inwestycji.

śr. ocena 0 / głosów 0