Materiał Partnera

Podstawowe badania jakościowe kruszyw

Podstawowe badania jakościowe kruszyw

Kruszywa – zarówno te powstające naturalnie, jak i będące produktem sztucznych procesów – są jednym z najpowszechniej wykorzystywanych w branży budowlanej surowców. Wytwarza się z nich zaprawy murarskie, cegły i inne materiały, służą one również w budowaniu dróg. Właśnie to powszechne stosowanie oraz fakt, że parametry fizyczne i chemiczne kruszyw przekładają się na parametry fizyczne i chemiczne wytwarzanych z nich produktów, sprawiają, że kruszywa muszą być poddawane specjalistycznych badaniom jakościowym.

Jakie parametry kruszyw podlegają badaniom?

Kruszywa przed dopuszczeniem do obrotu i użytku muszą być przebadane pod kątem ich fizycznych i chemicznych właściwości. Wymagania co do kruszyw określają polskie i europejskie normy, między innymi PN – EN 13043, PN – EN 12620, PN – EN 13383-1 oraz PN – EN 13383-2. Aby stwierdzić, czy kruszywo spełnia postawione w nich wymagania, badane są między innymi jego:
 • Wskaźnik różnoziarnistości
 • Gęstość nasypowa
 • Zawartość części organicznych
 • Wilgotność naturalna
 • Nasiąkliwość
 • Zawartość frakcji o wielkości poniżej 0,075 mm
 • Kapilarność bierna
 • Wskaźnik filtracji
 • Wskaźnik nośności
 • Rozpad wapniowy, krzemianowy i żelazawy
 • Odporność na rozdrabniane i ścieranie
 • Mrozoodporność
  Poza wyszczególnionymi wyżej właściwościami fizycznymi, niezwykle ważne jest badanie kruszyw pod kątem składu chemicznego. Szczególnie dotyczy to kruszyw pochodzenia hutniczego, czyli żużli hutniczych - wielkopiecowych i konwerterowych. Wytwarzane są one w procesie przetapiania rudy żelaza na surówkę (wielkopiecowe) lub surówki na stal (konwerterowe) – w obu tych procesach biorą udział różne pierwiastki, które pod wpływem temperatury łączą się ze sobą, tworząc związki chemiczne. Tak zróżnicowany materiał musi być bardzo dokładnie zbadany przed wykorzystaniem go w celu upewnienia się, że nie stanowi on zagrożenia dla środowiska naturalnego. Firma Ekoprod, jeden z głównym producentów żużli hutniczych, poddaje swój towar bardzo rygorystycznym kontrolom jakości według systemu 4P. Od wielu lat współpracuje ona w tym w zakresie z firmą badawczą Labotest.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy